PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

W dniu 11.02.2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła drugą edycję Konkursu 3P, będącego częścią realizowanego projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z dnia 25.09.2012 r, poz. 1064) i Umowy o dofinansowanie projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” UDA-POKL.02.01.03-00-033/10-00 z dnia 9 grudnia 2011 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ogłasza Konkurs 3P

na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji

w partnerstwie publiczno-prywatnym

Celem Konkursu 3P jest wyłonienie 5 przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, które zostaną objęte wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami ppp.

Przedmiotem Konkursu 3P są przedsięwzięcia ppp planowane do realizacji na podstawie:

  1. ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
     

Przedsięwzięcia ppp do Konkursu 3P mogą zgłaszać podmioty, które w świetle przepisów wskazanych powyżej mogą uzyskać status podmiotu publicznego lub koncesjodawcy.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj.

Zgłoszenia do Konkursu 3P wraz z załączoną dokumentacją przedsięwzięcia ppp należy składać osobiście, kurierem lub pocztą

w terminie: do dnia 5 kwietnia 2013 r., do godz. 16.30,

na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie Konkurs 3P

Zgłoszenia, które wpłyną do PARP po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nagrodą w Konkursie jest uzyskanie nieodpłatnego, kompleksowego wsparcia doradczego: prawnego lub ekonomicznego lub technicznego, w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac przy przedsięwzięciu ppp.

Utworzony: 2013-02-11 09:40:51


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego