PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Upowszechnienie wzorców dobrych praktyk oraz narzędzi, wspomagających przygotowanie konkretnych projektów, stanowi jeden z warunków rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Krokiem w tym kierunku jest przygotowanie na zlecenie PARP podręcznika metodyki komparatora PPP i analizy ryzyka wraz z narzędziami analitycznymi, na które składają się:

- model komparatora PPP, oraz
- arkusze oceny ryzyka w ramach projektów PPP.

 

 

Wzorzec komparatora to narzędzie, które pozwoli na samodzielne sprawdzenie, czy planowane przedsięwzięcie PPP przyniesie korzyści w stosunku do samodzielnej realizacji projektu przez podmiot publiczny oraz na ocenę różnych opcji realizacji projektu. Ma ono charakter uniwersalny, czego skutkiem są pewne uproszczenia w wyliczeniach np. przychodów czy kosztów projektu. Z drugiej strony „przetestowane” mogą być różne formy przedsięwzięć podejmowanych na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz na podstawie ustawy o ppp, z wszelkimi konsekwencjami dotyczącymi wzajemnych rozliczeń i transferów majątku.

Drugim zaproponowanym narzędziem jest zestaw arkuszy, służących analizie i alokacji czynników ryzyka w ramach projektu PPP. Punktem wyjścia jest „długa lista” ryzyk, ocenianych pod względem potencjalnego wpływu na przedsięwzięcie. Istotne czynniki ryzyka są przypisywane stronom partnerstwa, co powinno ułatwić ich analizę i ocenę, czy zobowiązania z tytułu projektu będą powiększać dług publiczny. Dla czynników tych stworzono propozycję układu rejestru ryzyk – narzędzia, które może stać się podstawą dla systemu zarządzania ryzykiem w projekcie partnerstwa.

Tak w podręczniku, jak i w samych narzędziach, przyjęto perspektywę strony publicznej, która może wykorzystać wyniki analiz ryzyka oraz komparatora na różnych etapach przygotowania przedsięwzięć PPP. Wzorzec analizy ryzyka znajdzie swoje zastosowanie w ramach analiz jakościowych oraz przy tworzeniu założeń ekonomiczno-finansowych projektu. Komparator można wykorzystać przy tworzeniu koncepcji, analizach i wdrażaniu przedsięwzięcia PPP. Dotyczy to zwłaszcza projektów stosunkowo prostych, dla których w oparciu o wyniki komparatora i analiz ryzyka możliwe jest:

  • wybór formuły partnerstwa (po sprawdzeniu, że model ten jest bardziej korzystny od samodzielnej realizacji projektu);
  • wpracowanie realistycznych założeń przedsięwzięcia PPP, w tym oczekiwań pod adresem partnerów prywatnych;
  • sprawdzenie, czy projekt może nie powiększać długu publicznego;
  • optymalizacja struktury przedsięwzięcia – korzyści stron, wkładów, finansowania;
  • testowanie skutków propozycji partnerów prywatnych;
  • przygotowanie ogłoszeń o PPP;
  • przeprowadzenie oceny złożonych ofert, z punktu widzenia korzyści strony publicznej.
     

Dla projektów bardziej skomplikowanych zaproponowany model komparatora może pełnić funkcję pierwszego przybliżenia wyników, a także wzorca, według którego można budować bardziej złożone analizy porównawcze.

Narzędzie pozwala na wyliczenie efektu finansowego oraz ekonomicznego (na podstawie tzw. badania kosztów-korzyści) planowanego projektu oraz efektów finansowych, osiąganych przez podmioty realizujące projekt – osobno przez stronę publiczną oraz prywatną. To właśnie pozwala na optymalizację założeń przedsięwzięcia. Kolejne wyliczenia mogą odzwierciedlać rosnącą dokładność założeń.

Od strony technicznej komparator stanowi model zbudowany w arkuszu kalkulacyjnym, który dzięki kolejnym przeliczeniom pozwala na oszacowanie różnic między wariantami przedsięwzięcia. Narzędzie prowadzi użytkownika przez cykl realizacji projektu i wskazuje konieczność przyjęcia niezbędnych dla danego wariantu założeń. Wszelkie dane wprowadzane są do jednego arkusza – panelu wprowadzania danych; pozostałe obliczenia prowadzone są przez model bez ingerencji użytkownika. Makra automatycznie dostosowują model do opcji wybranych przez użytkownika – dotyczy to tak wybranego spośród kilkunastu opcji wariantu PPP (lub modelu tradycyjnego), jak i liczby lat fazy budowy oraz eksploatacji.

Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia!

Podręcznik metodyki komparatora PPP i analizy ryzyka wraz z narzędziami analitycznymi  - pobierz.

Utworzony: 2016-01-04 10:33:25


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego