PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

8 września 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Celem Konkursu 3P jest wyłonienie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem Konkursu 3P są przedsięwzięcia ppp planowane do realizacji na podstawie:

  • ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).


Do Konkursu 3P mogły być zgłaszane wszystkie przedsięwzięcia mieszczące się w katalogu zadań publicznych, które realizują istotny cel publiczny i dla których szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych lub nakładów na usługi nie przekracza 100 mln zł brutto.

Przedsięwzięcia ppp do Konkursu 3P mogły zgłaszać podmioty, które w świetle przepisów wskazanych powyżej mają status podmiotu publicznego lub koncesjodawcy.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj.

Termin przesłania zgłoszeń upłynął 15 października 2014 r.

Wpłynęły cztery zgłoszenia przedsięwzięć planowanych do realizacji w fomule ppp:

 

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia ppp

Uczestnik Konkursu

1.

Rewitalizacja obiektu Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Muzeum Śląskie w Katowicach

2.

Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

3.

Rewitalizacja Wieży Ciśnień zlokalizowanej przy ul. Zamoyskiego w Zabrzu wraz z otoczeniem na cele gospodarcze, kulturalne i społeczne

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

4.

Budowa Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu

Gmina Białe Błota

 

Do oceny nadesłanych projektów powołano Jury 3. edycji Konkursu 3P, które przyznało trzy nagrody główne w postaci kompleksowego wsparcia doradczego dla planowanych do realizacji przedsięwzięć w formule ppp. Nagrody otrzymali:

  •  MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH  za projekt ppp pt. „Rewitalizacja obiektu Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem otoczenia”,
  • GMINA MIEJSKA KRAKÓW – ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE za projekt ppp pt. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie”,
  • GMINA BIAŁE BŁOTA za projekt ppp pt. „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu”.

 

Jury Konkursu 3P przyznało wszystkim podmiotom, które złożyły Zgłoszenia do Konkursu 3P wyróżnienia w postaci możliwości nieodpłatnego uczestnictwa przedstawicieli Uczestnika Konkursu, w wizycie studyjnej podejmującej problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego w krajach Unii Europejskiej, posiadających doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć.

9 czerwca 2015 r. odbyła się Gala finałowa III edycji Konkursu 3P, podczas której nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu. Zapraszamy do obejrzenia relacji.

Utworzony: 2014-09-10 16:15:39


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego