PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne


O inwestycji

Gmina Bobolice planuje zrealizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcie pn. „Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie gminy Bobolice”

Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego, zaplanowanego do realizacji jest  zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie i eksploatacja Domu Późnej Starości, przeznaczonego na pobyt stały osób starszych, zlokalizowanego w miejscowości Bobolice.
W ramach przedsięwzięcia ma zostać stworzona profesjonalna, nowoczesna i komfortowa infrastruktura, dostosowana do potrzeb osób starszych. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań własnych gminy z zakresu polityki społecznej - opieka nad osobami starszymi oraz zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycję w sposób umożliwiający wygenerowanie miejsc pracy dla mieszkańców gminy Bobolice. Inwestycja pozwoli również na aktywizację i budowanie właściwych społecznie postaw wśród młodzieży, dzięki zaangażowaniu w pomoc świadczoną pensjonariuszom Domu Późnej Starości, co wpłynie korzystnie na postrzeganie przez młodych ludzi problemu starzejącego się społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju emocjonalnego.

Szczegóły dotyczące przedsięwzięcia zostały zawarte w Memorandum Informacyjnym - pobierz.

 

Decyzja o realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego jest przejawem poszukiwania optymalnej metody zaspokojenia potrzeb lokalnego społeczeństwa przy założeniu racjonalnego dysponowania składnikiem majątkowym Gminy (nieruchomość). Założeniem projektu jest, iż z usług powstałego obiektu będą korzystać mieszkańcy gminy Bobolice, regionu, jak i całej Polski, a także obywatele innych państw, głównie pochodzących z Niemiec, ze względu na niewielką odległość Bobolic od zachodnich granic Polski jak również występujące zjawisko migracji zarobkowych młodych ludzi do krajów zachodniej Europy. Ważnym aspektem jest również migracja powrotna tzw. „powrót na starość do korzeni”, która odnosi się do osób, powracających do miejsc w których się urodziły, wychowały by spędzić tu ostatnie lata swojego życia. Osiedlenie się młodego pokolenia za granicą uniemożliwia skuteczne sprawowanie opieki nad osobami starszymi np. rodzicami, co potwierdza zasadność planowanego przedsięwzięcia.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano etapowo tj.:

I etap

 1. budowa Domu Późnej Starości na 100 osób;
 2. parkingi;
 3. tereny zielone;

 

II etap i dalsze

 1. budowa Domu Późnej Starości w dopełnieniu do 550 miejsc o docelowej powierzchni kubaturowej ok. 120 tys. m3;
 2. parkingi;
 3. tereny zielone;
 4. dom gościnny;
 5. boiska sportowe;
 6. amfiteatr;
 7. tereny golfowe;
 8. sala gimnastyczna;
 9. tereny przeznaczone pod ogródki;
 10. dopuszcza się budowę lotniska dla helikopterów.
   

Obiekty powstałe w ramach planowanego przedsięwzięcia powinny spełniać wysokie standardy dla tego typu budownictwa. Atutem planowanej inwestycji jest jego dostęp do infrastruktury miejskiej. Korzystne jest również usytuowanie miasta, dostęp do dróg krajowych Nr 11 i 25, umożliwiający łatwy dojazd do miejscowości nadmorskich i w głąb kraju (Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Słupsk). Unikatowe położenie komunikacyjne miasta Bobolice, wysokie walory przyrodnicze wynikające z dostępności do lasów i czystych jezior tworzą specyficzny mikroklimat, co podnosi atrakcyjność miasta i okolic.

Utworzony: 2014-03-20 10:04:19


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego