PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

O inwestycji

Gmina Krzywiń planuje zrealizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcie polegające na kompleksowej realizacji zadania własnego gminy w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo (dalej jako „Projekt PPP”).

Przedmiotem Projektu PPP jest wybudowanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miasta Krzywiń oraz włączenie kolektorem tłocznym istniejącej kanalizacji ścieków w miejscowościach Jerka i Łuszkowo do nowobudowanej oczyszczalni dla miasta Krzywiń wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Jerce.           

Przedsięwzięcie polegać ma na wybudowaniu oczyszczalni ścieków o wydajności odpowiadającej planowanemu zasięgowi oddziaływania, tj. mieszkańcom i podmiotom gospodarczym w miejscowościach Krzywiń, Jerka i Łuszkowo (przepustowość ok. 600m3 na dobę) oraz kanalizacji sanitarnej. Obiekt oczyszczalni ścieków ma powstać na działce gminnej położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Wieś, dla której funkcjonuje uchwalony przez Radę Miejską Krzywinia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem gruntów pod budowę oczyszczalni ścieków w bezpośrednim sąsiedztwie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych.

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje swym zasięgiem miejscowość Krzywiń, a obecnie planuje się wykonanie projektu kolektora łączącego nowobudowaną oczyszczalnię ścieków przy miejscowości Krzywiń z istniejącą oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jerka.  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ma mieć łączną długość ok. 10,0 km, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej ma mieć długość ok. 1,9 km, a kolektor tłoczny łączący miejscowość Jerkę z nową oczyszczalnią ma mieć długość około 6 km.

Włączenie ścieków pochodzących z oczyszczalni w Jerce ma na celu scentralizowanie i dociążenie nowoprojektowanej oczyszczalni, a jednocześnie wzmocnienie opłacalności inwestycji dla partnera prywatnego poprzez zapewnienie regularnych dostaw większej ilości ścieków bytowych. Większa wydajność centralnej oczyszczalni w Krzywiniu umożliwi dostarczanie i oczyszczanie większej ilości ścieków dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków, co ma znaczenie, ponieważ gmina nie planuje dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Zadanie oczyszczania ścieków komunalnych z pozostałych niewielkich i rozproszonych miejscowości gminnych władze samorządowe zamierzają rozwiązać poprzez dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Włączenie ścieków komunalnych z miejscowości Jerka i Łuszkowo do nowoprojektowanej oczyszczalni umożliwi likwidację starej oczyszczalni w miejscowości Jerka, która jest obiektem adaptowanym z oczyszczalni odpadów poprodukcyjnych nieistniejącej już mleczarni. Likwidacja ww. obiektu zredukuje koszty utrzymania infrastruktury oczyszczania ścieków, co korzystnie wpłynie na wynik finansowy całości przedsięwzięcia objętego ppp.       

Szacunkowy koszt projektu wynosi około 25 000 000 zł, a planowany okres współpracy z partnerem prywatnym to 15-20 lat.

Szczegóły inwestycji zostały zawarte w Memorandum Informacyjnym – pobierz.

Utworzony: 2014-03-31 10:32:52


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego