PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Aktualności

  • W wyniku przeprowadzonych analiz przedrealizacyjnych podjęto decyzję o realizacji inwestycji w modelu tradycyjnego zamówienia publicznego, a nie ppp jak pierwotnie zakładano.

 

  • Zakończono analizy przedreazliacyjne przedsięwzięcia ppp – budowy targowiska miejskiego przy ulicy Damrota w Kędzierzynie-Koźlu. W najbliższym czasie władze miasta podejmą decyzję o formule, w jakiej inwestycja będzie realizowana.

 

  • 13.03.2014 r. w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie informacyjne władz samorządu z przedstawicielami potencjalnych inwestorów zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia pod nazwą Budowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu w formule ppp. Podczas Forum zostały zaprezentowane założenia projektu oraz omówione najistotniejsze kwestie planowanej inwestycji.

 

Spotkanie podsumował Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla Pan Tomasz Wantuła w wywiadzie przeprowadzonym po Forum dla Inwestorów.

Jak Pan Prezydent ocenia spotkanie z potencjalnymi inwestorami podczas Forum dla Inwestorów, które miało miejsce w dniu 13.03.2014 r. ? Czy planowane przez samorząd do realizacji w formule ppp przedsięwzięcie budowy targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu spotkało się zainteresowaniem przedsiębiorców ? 

Dzisiejsza obecność lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli sektora finansów zainteresowanych uczestnictwem w realizacji tego przedsięwzięcia jest niezwykle budująca. Przypominam sobie, że właśnie w czasie jednej z debat on-line organizowanej przez PARP na temat partnerstwa publiczno-prywatnego, zaproszeni eksperci bardzo optymistycznie wyrażali się o szansach przeprowadzenia mniejszych projektów w partnerstwie. Niższa wartość zadań – m.in. takich jak remont naszego targowiska, czyni je atrakcyjniejszymi dla większego grona podmiotów gospodarczych. Zwiększa się zatem liczba firm, w tym o małe i średnie przedsiębiorstwa, które są w stanie pozyskać odpowiednie finansowanie na realizację inwestycji, a tym samym przystąpić do przygotowywanego postępowania na wybór partnera prywatnego.

Co było przedmiotem największego zainteresowania inwestorów ? 

Model realizacji zadania w partnerstwie jest nowym doświadczeniem nie tylko dla naszego samorządu, ale również dla lokalnych przedsiębiorców. Do tej pory bardzo chętnie uczestniczyli oni w postępowaniach przetargowych prowadzonych w modelu tradycyjnym. W czasie Forum dla Inwestorów chcieliśmy przedstawić nie tylko założenia projektu, ale również wskazać różnice pomiędzy tymi modelami. Zdajemy sobie sprawę, że partnerstwo publiczno-prywatne to pewnego rodzaju novum, mamy nadzieję, że zyska ono odpowiednie zainteresowanie przedsiębiorców tym bardziej, że jest to model, który z biegiem czasu będzie coraz częściej wykorzystywany przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jakie będą kolejne Państwa działania w ramach przygotowań do realizacji tego projektu ppp? Jak obecnie przedstawia się harmonogram prac związanych z tym projektem ppp ? 

Obecnie oczekujemy na wykonanie analiz przedrealizacyjnych przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że wiedza którą dzięki nim pozyskamy utwierdzi nas w słuszności realizacji tego zadania właśnie w formule ppp. W takim przypadku, na przełomie kwietnia/maja br, chcielibyśmy wszcząć postępowanie.

Gmina Kędzierzyn-Koźle jest liderem jeśli chodzi o liczbę przedsięwzięć publicznych zaplanowanych do realizacji w formule ppp. Dwa z Państwa projektów zostało nagrodzonych w Konkursie 3P organizowanym przez PARP w ramach projektu systemowego, otrzymując nagrodę w postaci doradztwa eksperckiego na rzecz tychże przedsięwzięć ppp. Czy myślą Państwo już o kolejnych inwestycjach w ppp ? 

W kwietniu 2012 roku Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle przyjęła uchwałę zobowiązującą Prezydenta do podjęcia działań zmierzających do realizacji czterech zadań w modelu partnerstwa publiczno-prawnego. W tej chwili prowadzone są prace obejmujące trzy projekty. Dwa z nich, związane z remontem rynku oraz targowiska miejskiego realizujemy dzięki wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – są to projekty w fazie przygotowawczej. Najbardziej zaawansowany jest projekt rewitalizacji zabytkowego podzamcza, gdzie po prowadzonym przez kilka miesięcy dialogu konkurencyjnym niebawem opracowana zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia. W przypadku czwartego z projektów, tj. budowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego, dwukrotna próba wyłonienia partnera prywatnego okazała się bezskuteczna. Nie oznacza to jednak, że odłożyliśmy to zadanie na półkę. W tej chwili analizujemy inny, równie ciekawy sposób, który mógłby doprowadzić do zrealizowania tego zadania.

Utworzony: 2014-03-18 14:02:14


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego