PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 

 Do oceny zgłoszeń przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, które wpłynęły w ramach pierwszej edycji Konkursu 3P, powołane zostało Jury Konkursu 3P w następującym składzie:

Przewodniczący – Dariusz Szewczyk, Zastępca Prezesa PARP

 

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Maryland. Od 2008 r. odpowiedzialny jest za realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W latach 1999 - 2007 nadzorował wsparcie instytucji otoczenia biznesu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz realizację projektów infrastrukturalnych finansowanych z programów Phare 2000 SSG oraz Phare 2001 Odbudowa. Od 1998 do 2002 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

 

Członkowie:

 

Tadeusz Donocik, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Prezes i współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej. W latach 2004-2010 podejmował działania jako członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli.

Inicjator Śląskiej Nagrody Jakości, Laurów Umiejętności i Kompetencji, Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw i 12 Agencji Rozwoju Lokalnego.

Od 2010 roku Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Autor blisko 500 referatów, wystąpień i publikacji o tematyce gospodarczej.

W latach 1997-1998 był Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki, natomiast w latach 1998-2001 Podsekretarzem Stanu w tym Ministerstwie. Członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości SA, a od 2011 roku również Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w Katowicach.

Zaangażowany w sprawy regionu, od lat promuje potencjał przedsiębiorczy Śląska.


 

 

dr Irena Herbst, Fundacja Centrum PPP

 

Ekonomista specjalizujący się w finansowaniu inwestycji i ekonomice budownictwa. Obszar zainteresowań obejmuje finanse publiczne, PPP, mieszkalnictwo i gospodarowanie nieruchomościami, ekonomia społeczna.

Związana przez wiele lat z sektorem publicznym pracowała jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2002-2005 (była odpowiedzialna za rozwój regionalny i inżynierię finansową dla celów absorpcji środków unijnych), Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 1996-2002 (nadzorująca działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz innych programów rządowych) czy też jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1996 (odpowiedzialna za reformę finansowania budownictwa). Autorka rządowych programów finansowania mieszkalnictwa (1992-2002) i wspierania przedsiębiorczości - "Kapitał dla Przedsiębiorczych" (2002) oraz ustaw: O niektórych formach wspierania budownictwa mieszkaniowego (1995), Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (2003), Funduszu Poręczeń Unijnych (2004) oraz Krajowym Funduszu Kapitałowym i Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (2005). Równocześnie autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych budownictwu mieszkaniowemu i finansom. Obecnie: Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP.


 

 

dr Aleksandra Jadach Sepioło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik projektu przygotowania i uruchomienia szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu rewitalizacji miast "Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 PO KL. Współautorka projektu "European Standards for Vacational Training in Urban Regeneration" realizowanego w latach 2012-2014 w ramach programu Leonardo da Vinci.

Ekspert w badaniu "Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce" i współautorka publikacji podsumowującej pierwszą część badania.

Brała udział w projekcie "Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju" oraz sieci tematycznej NODUS w programie URBACT. Juror w konkursie "Revitare" organizowanym przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Wykładowca szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu finansowania rewitalizacji miast, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarządzania nieruchomościami. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania procesów odnowy miast oraz zarządzania wartością nieruchomości na obszarach rewitalizowanych.
 

 

 

Marcin Jędrasik, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

Naczelnik wydziału w Departamencie Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, który koordynuje prace Platformy PPP w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Do jego obowiązków należy w szczególności koordynacja i realizacja analiz systemowych w zakresie PPP służących efektywnemu przygotowaniu i realizacji projektów PPP oraz wsparcie dla instytucji w zakresie przygotowania programów i projektów PPP, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Z jego inicjatywy Platforma PPP przygotowała publikację "Projekt PPP od A do Z" oraz inne. Członek Zespołu Sterującego dla pierwszego projektu realizowanego w formule PPP ze środków budżetu państwa - "Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu", wspieranego w ramach Platformy PPP. Przebywał on na rocznym oddelegowaniu do Europejskiego Centrum Wiedzy PPP (EPEC) utworzonego przez KE i EBI oraz aktywnie uczestniczy w pracach tej inicjatywy. Współautor m.in. zapisów do rozporządzenia ogólnego dot. wdrażania funduszy europejskich na perspektywę 2014-2020 oraz raportu "PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań. Praktyczny przewodnik". Marcin Jędrasik studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie w Sztokholmie. Jest absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UW.

 

 

Jolanta Korzun, Ministerstwo Gospodarki

 

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 roku pracuje w Ministerstwie Gospodarki. Początkowo w Departamencie Spraw Obronnych, a od 2010 roku w Departamencie Instrumentów Wsparcia. Uczestniczy w opracowywaniu i realizacji programów rządowych związanych z wspieraniem oraz rozwojem przedsiębiorstw. Zajmuje się także opracowywaniem regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw.


 

 

Grzegorz Lang, PKPP Lewiatan


Radca prawny, ekspert PKPP Lewiatan. Ekspert Komisji Europejskiej w Grupie ekspertów ds. zamówień publicznych. Wcześniej urzędnik państwowy,  w latach 2000-2007 był prawnikiem w Departamencie Prawa Unii Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych). Następnie Zastępca Dyrektora Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki. Odbył staż w Służbie Prawnej Komisji Europejskiej w 2004 r. W latach 2009-2011 praktykował w kancelarii prawnej w Warszawie.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1999 r.). Studiował prawo w Utrechcie w Holandii. Ukończył Podyplomowe Studia Europejskie MATRA (Uniwersytet Maastricht / Uniwersytet Warszawski) i Centrum Prawa Amerykańskiego (Uniwersytet Florydy / Uniwersytet Warszawski). Wykładowca i autor publikacji z prawa polskiego i unijnego.
 

 

 

Anna Świebocka-Nerkowska, PARP

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła "Studium Integracji Europejskiej" w KSAP we współpracy z Ecole Nationale d'Administration we Francji.

Od 1998 roku pracowała w Departamencie Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Odbyła staż w Dyrekcji Generalnej Polityka Regionalna Komisji Europejskiej w 2000 roku. Od 2003 roku zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Od 2006 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości..


 

 


Dorota Wtulich, Ministerstwo Gospodarki

 

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa i Ekonomii Wspólnot Europejskich w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1993 roku włączona jest w działania na rzecz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw finansowane ze środków krajowych i Unii Europejskich, a od 2009 roku prowadzi w Departamencie Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki sprawy związane z promocją partnerstwa publiczno - prywatnego.


 

 

Nad pracami Jury Konkursu czuwała Małgorzata Kuś-Konieczna, koordynatorka projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

 

Utworzony: 2013-02-08 11:14:56


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego