PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 Do oceny zgłoszeń przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, które wpłynęły w ramach pierwszej edycji Konkursu 3P, powołane zostało Jury Konkursu 3P w następującym składzie:

Przewodniczący – Dariusz Szewczyk, Zastępca Prezesa PARP

 

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Maryland. Od 2008 r. odpowiedzialny jest za realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W latach 1999 - 2007 nadzorował wsparcie instytucji otoczenia biznesu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz realizację projektów infrastrukturalnych finansowanych z programów Phare 2000 SSG oraz Phare 2001 Odbudowa. Od 1998 do 2002 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

 

Członkowie:

 

Bogusława Bartoszek, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu oraz w Szkole Głównej Handlowej. Od 18 lat pracuje w instytucji samorządu gospodarczego, zajmując się specyfiką działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Jest sekretarzem Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji oraz Śląskiej Nagrody Jakości, jednocześnie organizując każdego roku uroczyste gale wręczenia nagród. Od trzech lat współtworzy Europejskie Kongresy Małych i Średnich Przedsiębiorstw, będące platformą dialogu, wymiany doświadczeń i poglądów przedstawicieli nauki, samorządu i biznesu.


 

 

dr Irena Herbst, Fundacja Centrum PPP

 

Ekonomista specjalizujący się w finansowaniu inwestycji i ekonomice budownictwa. Obszar zainteresowań obejmuje finanse publiczne, PPP, mieszkalnictwo i gospodarowanie nieruchomościami, ekonomia społeczna.

Związana przez wiele lat z sektorem publicznym pracowała jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2002-2005 (była odpowiedzialna za rozwój regionalny i inżynierię finansową dla celów absorpcji środków unijnych), Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 1996-2002 (nadzorująca działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz innych programów rządowych) czy też jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1996 (odpowiedzialna za reformę finansowania budownictwa). Autorka rządowych programów finansowania mieszkalnictwa (1992-2002) i wspierania przedsiębiorczości - "Kapitał dla Przedsiębiorczych" (2002) oraz ustaw: O niektórych formach wspierania budownictwa mieszkaniowego (1995), Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (2003), Funduszu Poręczeń Unijnych (2004) oraz Krajowym Funduszu Kapitałowym i Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (2005). Równocześnie autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych budownictwu mieszkaniowemu i finansom. Obecnie: Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP.


 

 

dr Aleksandra Jadach Sepioło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik projektu przygotowania i uruchomienia szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu rewitalizacji miast "Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 PO KL. Współautorka projektu "European Standards for Vacational Training in Urban Regeneration" realizowanego w latach 2012-2014 w ramach programu Leonardo da Vinci.

Ekspert w badaniu "Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce" i współautorka publikacji podsumowującej pierwszą część badania.

Brała udział w projekcie "Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju" oraz sieci tematycznej NODUS w programie URBACT. Juror w konkursie "Revitare" organizowanym przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Wykładowca szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu finansowania rewitalizacji miast, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarządzania nieruchomościami. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania procesów odnowy miast oraz zarządzania wartością nieruchomości na obszarach rewitalizowanych


 

Agnieszka Kalisiewicz, Ministerstwo Gospodarki

 

Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Europejskim „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą (RFN), gdzie wyróżniona została nagrodą dla najlepszej studentki zagranicznej. Pracowała naukowo w Akademii Europejskiej oraz na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 r. pracuje w Ministerstwie Gospodarki. Jest urzędnikiem mianowanym. Obecnie w Departamencie Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki zajmuje się sprawami partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu konkurencyjności gospodarki, konkurencyjności przemysłu, przedsiębiorczości i migracji.

.
 

 

 

 

Bartosz Korbus, Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja prawo finansowe), a także studiów podyplomowych z zakresu prawa unijnego oraz zarządzania funduszami EU. W roku 2003 założył Fundację Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jest ekspertem z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, członkiem Zespołu ds. ppp w Ministerstwie Gospodarki, redaktorem naczelnym czasopisma pt. FORUM PPP-magazyn inwestycji publicznych, autorem licznych publikacji poświęconych zagadnieniom ppp, zamówień publicznych.  Od 2011 roku pełni funkcję koordynatora projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne” ze strony Partnera projektu – Instytutu PPP.

 

 

Jolanta Korzun, Ministerstwo Gospodarki

 

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 roku pracuje w Ministerstwie Gospodarki. Początkowo w Departamencie Spraw Obronnych, a od 2010 roku w Departamencie Instrumentów Wsparcia. Uczestniczy w opracowywaniu i realizacji programów rządowych związanych z wspieraniem oraz rozwojem przedsiębiorstw. Zajmuje się także opracowywaniem regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw.


 

 

Grzegorz Lang, Ministerstwo Gospodarki

 

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki, były Ekspert Komisji Europejskiej w Grupie ekspertów ds. zamówień publicznych. W latach 2000-2007 był prawnikiem w Departamencie Prawa Unii Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych), a następnie Zastępcą Dyrektora Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki. Odbył staż w Służbie Prawnej Komisji Europejskiej w 2004 r. W latach 2007-2011 praktykował w kancelarii prawnej w Warszawie. W latach 2011-2013 był ekspertem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1999 r.). Studiował prawo w Utrechcie w Holandii. Ukończył Podyplomowe Studia Europejskie MATRA (Uniwersytet Maastricht / Uniwersytet Warszawski) i Centrum Prawa Amerykańskiego (Uniwersytet Florydy / Uniwersytet Warszawski). Wykładowca i autor publikacji z prawa polskiego i unijnego.

 

 

 

Anna Świebocka-Nerkowska, PARP

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła "Studium Integracji Europejskiej" w KSAP we współpracy z Ecole Nationale d'Administration we Francji.

Od 1998 roku pracowała w Departamencie Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Odbyła staż w Dyrekcji Generalnej Polityka Regionalna Komisji Europejskiej w 2000 roku. Od 2003 roku zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Od 2006 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości..


 

 

Nad pracami Jury Konkursu czuwała Małgorzata Kuś-Konieczna, koordynatorka projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

 

Utworzony: 2013-08-23 12:45:01


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego