PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 Do oceny zgłoszeń przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, które wpłynęły w ramach trzeciej edycji Konkursu 3P, powołane zostało Jury Konkursu 3P w następującym składzie:

Przewodniczący – Dariusz Szewczyk, Zastępca Prezesa PARP

 

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Maryland. Od 2008 r. odpowiedzialny jest za realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W latach 1999 - 2007 nadzorował wsparcie instytucji otoczenia biznesu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz realizację projektów infrastrukturalnych finansowanych z programów Phare 2000 SSG oraz Phare 2001 Odbudowa. Od 1998 do 2002 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

 

Członkowie:

 

dr Irena Herbst, Fundacja Centrum PPP

 

Ekonomista specjalizujący się w finansowaniu inwestycji i ekonomice budownictwa. Obszar zainteresowań obejmuje finanse publiczne, PPP, mieszkalnictwo i gospodarowanie nieruchomościami, ekonomia społeczna.
Związana przez wiele lat z sektorem publicznym pracowała jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2002-2005 (była odpowiedzialna za rozwój regionalny i inżynierię finansową dla celów absorpcji środków unijnych), Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 1996-2002 (nadzorująca działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz innych programów rządowych) czy też jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1996 (odpowiedzialna za reformę finansowania budownictwa). Autorka rządowych programów finansowania mieszkalnictwa (1992-2002) i wspierania przedsiębiorczości - "Kapitał dla Przedsiębiorczych" (2002) oraz ustaw: O niektórych formach wspierania budownictwa mieszkaniowego (1995), Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (2003), Funduszu Poręczeń Unijnych (2004) oraz Krajowym Funduszu Kapitałowym i Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (2005). Równocześnie autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych budownictwu mieszkaniowemu i finansom. Obecnie: Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP.

 

 

dr Aleksandra Jadach Sepioło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik projektu przygotowania i uruchomienia szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu rewitalizacji miast "Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 PO KL. Współautorka projektu "European Standards for Vacational Training in Urban Regeneration" realizowanego w latach 2012-2014 w ramach programu Leonardo da Vinci.
Ekspert w badaniu "Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce" i współautorka publikacji podsumowującej pierwszą część badania. Brała udział w projekcie "Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju" oraz sieci tematycznej NODUS w programie URBACT. Juror w konkursie "Revitare" organizowanym przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
Wykładowca szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu finansowania rewitalizacji miast, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarządzania nieruchomościami. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania procesów odnowy miast oraz zarządzania wartością nieruchomości na obszarach rewitalizowanych. Członkini Jury nie uczestniczyła w ocenie zgłoszeń w ramach III edycji Konkursu 3P (powtórzenie).

 

 

Agnieszka Kalisiewicz, Ministerstwo Gospodarki

 

Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Europejskim „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą (RFN), gdzie wyróżniona została nagrodą dla najlepszej studentki zagranicznej. Pracowała naukowo w Akademii Europejskiej oraz na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 r. pracuje w Ministerstwie Gospodarki. Jest urzędnikiem mianowanym. Obecnie w Departamencie Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki zajmuje się sprawami partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu konkurencyjności gospodarki, konkurencyjności przemysłu, przedsiębiorczości i migracji.

 

 

Robert Kasprzak, Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie przez następne pięć lat pełnił rolę asystenta w Katedrze Bankowości.
Praktykę zawodową rozpoczął w Banku Handlowym w Warszawie odpowiadając za operacje Banku na międzynarodowych rynkach obligacji. Następnie wyjechał do Londynu, gdzie pracował w banku Credit Suisse First Boston odpowiadając za współpracę z instytucjami finansowymi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Po powrocie do kraju kontynuował pracę w bankach krajowych i międzynarodowych (Citi Bank, Bank BPH, Societe Generale) kierując komórkami zajmującymi się współpracą z instytucjami w zakresie transakcji na rynku papierów dłużnych i instrumentów pochodnych. W latach 2008-2013 członek zarządu w OPERA TFI. Od 2013 r. dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.

 

 

 

Bartosz Korbus, Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja prawo finansowe), a także studiów podyplomowych z zakresu prawa unijnego oraz zarządzania funduszami EU. W roku 2003 założył Fundację Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jest ekspertem z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, członkiem Zespołu ds. ppp w Ministerstwie Gospodarki, redaktorem naczelnym czasopisma pt. FORUM PPP-magazyn inwestycji publicznych, autorem licznych publikacji poświęconych zagadnieniom ppp, zamówień publicznych.  Od 2011 roku pełni funkcję koordynatora projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne” ze strony Partnera projektu – Instytutu PPP. Członek Jury nie uczestniczył w ocenie zgłoszeń w ramach III edycji Konkursu 3P (powtórzenie).

 

 

 

dr Katarzyna Sobiech-Grabka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Adiunkt w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych "Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego". W pracy naukowo-badawczej zajmuje się partnerstwem publiczno-prywatnym i rewitalizacją miast. Brała udział w projekcie "Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju."
Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i ekspertyz poświęconych zarządzaniu miastami, innowacji w świadczeniu usług publicznych, partnerstwu publiczno-prywatnemu. Wykładowca na seminariach i szkoleniach z zakresu PPP.

 

 

Anna Świebocka-Nerkowska, PARP

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła "Studium Integracji Europejskiej" w KSAP we współpracy z Ecole Nationale d'Administration we Francji.

Od 1998 roku pracowała w Departamencie Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Odbyła staż w Dyrekcji Generalnej Polityka Regionalna Komisji Europejskiej w 2000 roku. Od 2003 roku zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Od 2006 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Nad pracami Jury Konkursu czuwała Małgorzata Kuś-Konieczna, koordynatorka projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

 

 

 

Utworzony: 2015-02-17 17:00:53


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego