PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

8 kwietnia 2015 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła czwartą edycję Konkursu 3P, będącego częścią realizowanego projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Nabór zgłoszeń potrwa do 11 maja 2015 r.

Celem Konkursu 3P jest wyłonienie  przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, które zostaną objęte wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami ppp.

Przedmiotem Konkursu 3P są przedsięwzięcia ppp planowane do realizacji na podstawie:

  1. ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
     

Przedsięwzięcia ppp do Konkursu 3P mogły zgłaszać podmioty, które w świetle przepisów wskazanych powyżej mają status podmiotu publicznego lub koncesjodawcy.

Pełna dokumentacja konkursowa – pobierz.

Termin przesyłania zgłoszeń upłynął 11 maja 2015 r.

Wpłynęły trzy zgłoszenia przedsięwzięć planowanych do realizacji w  formule ppp:

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia ppp Uczestnik Konkursu
1. Budowa Centrum Gminy Rytro Gmina Rytro
2. Rewaloryzacja i rewitalizacja obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście
w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku
3. Budowa i przebudowa (modernizacja) Kąpieliska Miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną Gmina Nysa

 

Do oceny nadesłanych projektów powołano Jury 4. edycji Konkursu 3P, które przyznało 2 nagrody główne w postaci nieodpłatnego, kompleksowego wsparcia doradczego dla planowanych do realizacji przedsięwzięć w formule ppp. Nagrody otrzymali:

  • GMINA RYTRO za projekt pn. " Budowa Centrum Gminy Rytro",
  • URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKI za projekt pn. "Rewaloryzacja i rewitalizacja obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku".

Jury Konkursu przyznało wszystkim podmiotom, które przesłały zgłoszenia do Konkursu 3P wyróżnienia w postaci możliwości nieodpłatnego uczestnictwa przedstawicieli Uczestnika Konkursu w wizycie studyjnej podejmującej problematykę ppp w krajach Unii Europejskiej posiadających doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć.

 

 

Utworzony: 2015-04-21 14:00:53


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego