PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Program seminarium regionalnego pt. Partnerstwo publiczno-prywatne 

 

DZIEŃ 1 

9.30-10.00

Rejestracji uczestników i rozpoczęcie seminarium

10.00-11.30

Zasady i uwarunkowania rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji

 

Geneza i cele ppp:

 • Kto jest uczestnikiem przedsięwzięć ppp?
 • Dlaczego władze publiczne potrzebują wsparcia przedsiębiorców prywatnych w realizacji zadań publicznych?
 • Dlaczego przedsiębiorców interesuje tego typu współpraca?
 • Jaki jest cel udanej współpracy w ramach ppp, m.in. z uwzględnieniem aspektów społecznych przedsięwzięcia ?
 • Kiedy władze publiczne mogą stosować ppp i koncesję?
 • Jakie są kroki do nawiązania współpracy?
 • Jak i czy sektor prywatny może inicjować współpracę z sektorem publicznym?

Definicja ppp:

 • Jakie elementy współpracy typu ppp/koncesyjnego wyróżniają ją na tle innych instrumentów realizacji zadań publicznych?

Dyskusja

11.30-11.40

Przerwa

11.40-13.10

Źródła prawa, obowiązki każdej ze stron, zamierzającej zawrzeć umowę o ppp

 

Ppp jako zamówienie publiczne na tle tradycyjnych instrumentów realizacji zadań administracji publicznej:

 • Czy ppp to zamówienie publiczne?

Źródła prawa (polskiego i unijnego) z zakresu ppp i koncesji:

 • Jakie akty prawne regulują zagadnienia współpracy typu ppp w UE i w Polsce?
 • Jakie są między nimi powiązania?

Dyskusja

13.10-13.50

Obiad

13.50-15.20

Doświadczenia i perspektywy regionalne na tle doświadczeń innych krajów i całej Polski

 

Rynek ppp na świecie Rynek ppp w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regionu, w którym odbywa się dane seminarium Dyskusja

15.20-15.30

Przerwa

15.30-17.00

Zagadnienia związane z nawiązaniem współpracy publiczno-prywatnej

 

Proces przygotowania ppp – zakres analiz przygotowawczych strony publicznej a zadania strony prywatnej

Dialog techniczny – szansa na pierwsze spotkanie strony publicznej i prywatnej

Możliwość wykorzystania funduszy UE do realizacji projektów ppp

Przebieg procedury koncesyjnej i przetargowej z uwzględnieniem ochrony tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa

Dyskusja

Podział Uczestników na dwie grupy do pracy podczas drugiego dnia seminarium

 

DZIEŃ 2 

Każda z dwóch grup prześledzi, jak przebiega cykl realizacji przedsięwzięć ppp i koncesyjnych, jakie są specyficzne zadania uczestników tego typu współpracy, w szczególności w kontekście zagadnień dotyczących uprawnień i obowiązków inwestorów.

9.00-10.30

Analiza zasadności realizacji przedsięwzięcia ppp

 

Zakres analizy prawnej, technicznej i ekonomicznej przedsięwzięcia a dialog techniczny

Test rynku - czyli jak ocenić rynkową atrakcyjność przedsięwzięcia

Zadania podmiotu publicznego i współpraca z inwestorem na etapie testu rynku

Dyskusja

10.30-10.40

Przerwa

10.40-12.10

Wybór inwestora

12.10-12.20

Przerwa

12.20-13.40

Zarządzanie projektem ppp

 

Kluczowe postanowienia umowy

Wykonywanie umowy - działania kontrolne podmiotu publicznego

Zasady zakończenia współpracy

Dyskusja

13.40-14.00

Obiad

14.00-15.15

Konsultacje

 

Możliwość konsultacji szans na uczestnictwo podmiotu prywatnego w rynku ppp

15.15

Zakończenie seminarium

 

 

Utworzony: 2013-11-29 14:39:41


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego