PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Ministerstwo Gospodarki

Zgodnie z Art. 3 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Ministerstwo Gospodarki wspiera ppp, podejmując działania w zakresie legislacji oraz promowania tej formy współpracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wśród działań promujących ppp należy przede wszystkim wymienić organizowanie szkoleń i misji, stworzenie bazy danych o planowanych i realizowanych projektach ppp dostępnej na bazappp.gov.pl oraz promocja polskich przedsięwzięć typu ppp w celu znalezienia zagranicznych partnerów prywatnych dla zainteresowanych samorządów.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest z ramienia administracji centralnej odpowiedzialne za szereg zadań w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Należy do nich przede wszystkim zarządzanie środkami z funduszy UE, które, włączone do współfinansowania przedsięwzięć ppp, tworzą z nich tzw. projekty "hybrydowe", ale również doskonalenie regulacji prawnych dotyczących ppp, koncesji oraz tych sektorów gospodarki, w których wdrażane są projekty typu ppp.

Platforma PPP

W strukturach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powstała pierwsza w Polsce rządowa jednostka ds. partnerstwa publiczno-prywatnego - powołana do życia na początku 2011 r. "Platforma PPP", której głównym celem jest udzielanie szerokiego wsparcia podmiotom publicznym, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego, w realizacji zadań publicznych w formule ppp. Portal internetowy "Platformy PPP" dostępny jest pod adresem ppp.gov.pl.

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych jest organem administracji centralnej, którego podstawowym zadaniem jest nadzór nad systemem zamówień publicznych w Polsce, a tym samym nad właściwym i zgodnym z prawem gospodarowaniem środkami publicznymi przy finansowaniu zadań publicznych. UZP jest również podmiotem uprawnionym do kontroli postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym tych realizowanych w trybie ppp i koncesyjnym.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dawne Ministerstwo Infrastruktury)

Do kompetencji Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej należy nadzór nad rozwojem infrastruktury transportowej (autostrad, dróg krajowych, kolei, transportu lotniczego oraz morskiego, w tym śródlądowego) i teleinformatycznej (sieci szerokopasmowych, cyfryzacji), jak również sprawy właściwe dla budownictwa, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej, morskiej i śródlądowej, usług pocztowych, funduszy europejskich czy polityki transportowej.

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych. Jednym z podstawowych zadań ministerstwa jest opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. Ponadto ministerstwo zajmuje się m.in. systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządza długiem publicznym. Ponadto w ramach Ministerstwa Finansów funkcjonuje specjalna jednostka, Departament Gwarancji i Poręczeń, która odpowiada m.in. za sprawy partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie kompetencji Ministra Finansów.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny to w myśl ustawy organ odpowiedzialny za statystykę publiczną, tj. zasady i podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań statystycznych, których wyniki mają charakter oficjalnych i powszechnie dostępnych danych statystycznych. GUS jest również podmiotem kompetentnym w zakresie kwalifikacji przedsięwzięć realizowanych w formule ppp w kontekście rachunków narodowych i oceny wpływu przedsięwzięć na deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych realizuje zadania publiczne polegające na wspieraniu rozwoju gospodarczego kraju poprzez działania zwiększające napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Zadanie to obejmuje m.in. obsługę inwestorów zagranicznych oraz współpracę z władzami regionalnymi w promocji regionów, również w kontekście inwestycji w modelu ppp i koncesyjnym.

Europejskie Centrum Wiedzy o PPP (EPEC - European PPP Expertise Centre)

EPEC (European PPP Expertise Centre) to Europejskie Centrum Wiedzy o ppp powołane do życia w końcu 2009 r. na mocy komunikacji Komisji Europejskiej na temat ppp. Celem tej organizacji jest wsparcie krajów członkowskich Unii Europejskiej w praktyce stosowania ppp, w zakresie długoterminowego wsparcia przy realizacji projektów typu ppp oraz w procesie optymalizacji wykorzystywania środków z funduszy UE: strukturalnego oraz spójności.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to największy w Europie Środkowo-Wschodniej bank publiczny. Nadzorowany jest przez Ministerstwo Finansów, a jego misja obejmuje wspieranie programów rozwoju lokalnego i regionalnego. BGK pełni również w wybranych regionach Polski funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich zarządzając inicjatywą Unii Europejskiej o nazwie JESSICA, która jest instrumentem preferencyjnego finansowania zwrotnego rozwoju miast, w kontekście którego zastosowanie może znaleźć ppp.

Bank Światowy

Bank Światowy to wyspecjalizowana instytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych, będąca połączeniem dwóch instytucji: Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju. Zrzesza on 187 krajów członkowskich, a jego  misją jest udzielanie wsparcia finansowego i technicznego w krajach rozwijających się na całym świecie. Swoją misję realizuje m.in. poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na kredytowanie inwestycji w edukację, służbę zdrowia, administrację publiczna, infrastrukturę, ale również w rozwój sektora finansowego i prywatnego, w tym w modelu ppp.

Utworzony: 2011-11-24 16:59:09


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego