PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne


O inwestycji

Gmina Kędzierzyn-Koźle w ramach realizacji projektu „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp) chciałaby doprowadzić do modernizacji kozielskiego rynku łącznie z przebudową:

  • odcinków ulic łączących się z rynkiem (każde włączenia ok. 10 m),
  • kanalizacji deszczowej,
  • oświetlenia,
  • sieci wodociągowej wraz przyłączami oraz kanalizacją sanitarna.

 

Koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy Rynku

Celem prac jest stworzenie przestrzeni otwartej i jednorodnej, bez wyraźnie wyodrębnionych stref funkcjonalnych. Główny element kompozycji stanowi fontanna w formie „mokrej posadzki" na planie kwadratu – zlokalizowana centralnie i symetrycznie względem dłuższej osi placu. Po obu jej stronach przewidziano dwie mniejsze fontanny, w tym istniejącą przedstawiającą postacią siedzącej kobiety. Rewitalizowana przestrzeń wyposażona zostanie w dwustronne ławki, donice na kwiaty sezonowe, ozdobne kosze na śmieci, tablice i punkty informacyjne, słupki odgradzające komunikację pieszą i kołową. Przestrzeń zostanie oświetlona za pomocą oświetlenia głównego płyty rynku, oświetlenia na sięgaczach, oświetlenia drzew, placyku centralnego, punktów informacyjnych oraz fontann. Zgodnie z art. 31 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zakres prac projektowych i robót budowlanych zostanie opisany przez podmiot publiczny w programie funkcjonalno-użytkowym. Podmiot publiczny zastrzega, iż zakres prac projektowych i robót budowlanych może zostać zmieniony w wyniku dialogu konkurencyjnego. Zakres tych prac zostanie doprecyzowany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą podmiot publiczny przekaże po zakończeniu dialogu konkurencyjnego podmiotom prywatnym zaproszonym do składania ofert.

Proponowane elementy inwestycji:

  • remont kozielskiego Rynku,
  • przebudowa ul. Rynek oraz odcinków ośmiu ulic prowadzących do Rynku,
  • modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przyłączami,
  • modernizacja oświetlenia i małej architektury.

 

Główne parametry inwestycji

Przebudowie i nadaniu nowej aranżacji architektoniczno-konstrukcyjnej zostanie poddana płyta rynku o powierzchni ok. 3 650 m2, drogi-sięgacze ok. 800 m2 i ulica Rynek o powierzchni ok. 3 000 m2. Adekwatnie dostosowane zostanie oświetlenie uliczne oraz inne media znajdujące się we wskazanym obszarze.

Stopień zaawansowania prac projektowych

Do chwili obecnej dokonano wyboru wstępnego wariantu inwestycji. Przygotowana koncepcja zyskała pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Wizualizacje planowanej inwestycji

Utworzony: 2014-02-17 09:40:27


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego